GİZLİLİK POLİTİKASI

Katılımcı, kampanyaya katılmak suretiyle Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Pazarlama Tic. A.Ş.’nin (Kozmoklinik) iletmiş olduğu ad soyad, T.C. kimlik no, telefon numarası, e-posta adresi, ev adresi, IP adresi kişisel verilerinin Kozmoklinik tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ikincil mevzuatta yer alan kişisel veri işleme ilkeleri ile Kozmoklinik kurumsal politikalarına uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla çekilişi gerçekleştirilebilmek, kazanan kişi ve kişilere ürün gönderimini sağlayabilmek, bilgi iletimini sağlamak, bültenimize veya diğer iletişim yöntemlerine kayıt işlemlerinin yönetmek, iletişim ve hedefli reklamların yanı sıra ürün önerilerini sunmak, müşteri veri tabanı oluşturmak, pazarlama faaliyetlerini sürdürmek, müşterileri tanımak ve iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak için depolanarak saklanmasına, müşteri veya tüketici talepleri analizi gibi sebeplerle işlenmesine, Kozmoklinik tarafından Kanun ve ikincil mevzuat uyarınca gerekli şartların sağlanması ve tedbirlerin alınması kaydıyla; Kozmoklinik’in yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerin, Çekilişin gerçekleştirilebilmesi için ajanslar ile, ürün gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için kargo ve turizm firmalarıyla, Kozmoklinik bünyesince kullanılmakta olan teknolojik sistemlere destek sağlayan firmalar ve bu kapsamdaki sistem yöneticileri ile, öüşteri memnuniyeti vb. amaçlar kapsamındaki araştırma firmaları ve reklam/promosyon kapsamındaki ajanslar ile, taleplerin/şikâyetlerin/önerilerin değerlendirilebilmesi, Kozmoklinik web sitelerini barındıran veya işleten, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri sunan ve Kozmoklinik namına hizmet veren üçüncü taraflar ile, reklam mecraları, reklam ağları, reklam sunucuları, sosyal medya ağları ve analitik şirketleri veya pazarlama, tanıtım, veri zenginleştirme ile ilgili diğer üçüncü taraflar ile, yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile paylaşılmasına; verilerin kaydı ve muhafazası maksadıyla yurtdışına transfer edilmesine ve ifa yardımcıları ile paylaşılmasına; katılımcı tarafından aksi belirtilmediği sürece, bu kapsamda sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda mevcut verilerin mevzuata uygun süre boyunca saklanması, paylaşılmasına ve işlenmesine onay vermektedir. 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; 

Kanun'un 11. maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak amacıyla Suadiye Park Plaj Yolu Sokak B Blok No.18 Kadıköy İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden veya üyelik sistemimizde kayıtlı e-mail adresinizden info@kozmoklinik.com mail adresine başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

 • a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • d) eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, 
 • f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. 
Başvurularınızda,
 • a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numaranız (cep telefonu ve sabit hat),
 • d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Şahsıma ait aralarında ad soyad, T.C. nüfus cüzdanı bilgileri, telefon, e-posta adresi, ev adresi, IP adresi gibi iletişim bilgilerimin bulunduğu kişisel verilerimin Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Pazarlama Tic. A.Ş.’nin (Kozmoklinik) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ikincil mevzuatta yer alan kişisel veri işleme ilkeleri ile Kozmoklinik kurumsal politikalarına uygun olarak ortak veri sorumlusu sıfatıyla çekilişi gerçekleştirilebilmek, kazanan kişi ve kişilere ürün gönderimini sağlayabilmek, bilgi iletimini sağlamak, bültenimize veya diğer iletişim yöntemlerine kayıt işlemlerinin yönetmek, iletişim ve hedefli reklamların yanı sıra ürün önerilerini sunmak, müşteri veri tabanı oluşturmak, pazarlama faaliyetlerini sürdürmek, müşterileri tanımak ve iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak için depolanarak saklanmasına, müşteri veya tüketici talepleri analizi gibi sebeplerle işlenmesine, Kozmoklinik’in kullanmakta olduğu ilgili programlarda işlenmesine ve paylaşılmasına, kişisel verilerin saklama ve işleme amaçlı olarak Kozmoklinik tarafından Kanun ve ikincil mevzuat uyarınca gerekli şartların sağlanması ve tedbirlerin alınması kaydıyla; Kozmoklinik’in yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerin, Çekilişin gerçekleştirilebilmesi için ajanslar ile, ürün gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için kargo ve turizm firmalarıyla, Kozmoklinik bünyesince kullanılmakta olan teknolojik sistemlere destek sağlayan firmalar ve bu kapsamdaki sistem yöneticileri ile, öüşteri memnuniyeti vb. amaçlar kapsamındaki araştırma firmaları ve reklam/promosyon kapsamındaki ajanslar ile, taleplerin/şikâyetlerin/önerilerin değerlendirilebilmesi, Kozmoklinik web sitelerini barındıran veya işleten, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri sunan ve Kozmoklinik namına hizmet veren üçüncü taraflar ile, reklam mecraları, reklam ağları, reklam sunucuları, sosyal medya ağları ve analitik şirketleri veya pazarlama, tanıtım, veri zenginleştirme ile ilgili diğer üçüncü taraflar ile, yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile paylaşılmasına; verilerin kaydı ve muhafazası maksadıyla yurtdışına transfer edilmesine, ifa yardımcıları ile paylaşılmasına; silinmesine yönelik tarafınıza talepte bulunana kadar, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda mevcut verilerimin hukuka uygun süreler boyunca saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine onay verdiğimi kabul ettiğimi beyan ederim. Kanun'un 11. maddesinde yer alan haklarımı kullanmak amacıyla Suadiye Park Plaj Yolu Sokak B Blok No.18 Kadıköy İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak, veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden veya üyelik sistemimizde kayıtlı e-mail adresinizden; info@kozmoklinik.com mail adresine başvurmak suretiyle başvuru yapabileceğim hakkında iş burada bilgilendirildim. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bilgilendirmesi’ni kabul etmekle kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesine, kullanılmasına ve Kozmoklinik’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve yukarıda detayları bildirilen üçüncü kişilere aktarımına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.